شعرخوانی حاج محمود کریمی امروز گشودند ز رحمت در دیگر