سید مجید بنی فاطمه تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست