سرود کرامت و لطفش معلومه از حاج سید مجید بی فاطمه در ولادت حضرت معصومه 1395