سرود همه تاریک و حسین یک تنه مهتابه با مداحی جواد مقدم