سرود برای همه نبی خبرای خوشی داره حاج سید مجید بنی فاطمه