حاج سید مجید بنی فاطمه سرود برای همه نبی خبرای خوشی داره