تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست مجید بنی فاطمه