تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست سید مجید بنی فاطمه