تو که غیر صلاح و خیر من تو کلامت نیست حاج سید مجید بنی فاطمه